Hartstichting.nl wordt geladen

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de tweede doodsoorzaak (na kanker) en de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopnamen. De kosten voor de samenleving zijn nu al jaarlijks 6,8 miljard euro, en dit zal, zonder overheidsmaatregelen, alleen maar meer gaan worden. “De Hartstichting wil dat de hartgezondheid van alle Nederlanders in 2030 meetbaar beter is dan nu. En daarvoor hebben we de politiek en de overheid hard nodig”, stelt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting.

Iedereen verdient een goede hartgezondheid

Samen met tal van organisaties werkt de Hartstichting aan een gezonde omgeving, zodat er een Gezonde Generatie kan opgroeien – die rookvrij is, voldoende kansen krijgt om te bewegen en die makkelijk en betaalbaar gezond kan eten. “Een gezonde omgeving maakt het voor iedereen makkelijker om gezond te leven. En daarnaast is er speciale aandacht nodig voor het dichten van de gezondheidskloof in onze samenleving, voor man-vrouw-verschillen bij hart- en vaatziekten, en moeten we meer werk maken van het opsporen en ondersteunen van mensen met risicofactoren op hart- en vaatziekten”, aldus Snijder.

Verbeter de zorg- en onderzoeksinfrastructuur 

We moeten ervoor zorgen dat innovaties sneller bij de patiënt terechtkomen door simpelere wet- en regelgeving. De gegevensuitwisseling moet ook sterk worden verbeterd, zowel op het terrein van onderzoek als in de acute zorg.  

Landelijke aanpak

De houdbaarheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel zijn een belangrijke opgave van een volgend kabinet. Een landelijke aanpak om het aantal mensen met hart- en vaatziekten terug te dringen zal daaraan bijdragen. 

Ook roept de Hartstichting samen met andere Gezondheidsfondsen op werk te maken van een Gezonde Generatie. Lees hier wat er nodig is voor een Rookvrije Generatie en een Gezonde Voedselomgeving