Stel direct je vraag
Naar content trash arrow-down-light menu paper stack arrow-left mail-bordered instagram linkedin youtube minus arrow-right arrow-right-la heart-border share heart facebook twitter arrow-down stethoscope heartbeat link timer food smoke close briefcase plus question-mark mail sheet external scale search info whatsapp check aed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mannen niuews nieuwsbrief onderzoek overgewicht reanimeren recepten roken samenwerken phone sphere location play home

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Selectieprocedure onderzoek

  Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. We laten hun onderzoeksvoorstellen eerst beoordelen door andere wetenschappers én in de meeste gevallen ook door artsen en patiënten. Alleen de allerbeste projecten komen door deze strenge selectie.

  Beschrijving onderzoek

  Onderzoekers die subsidie aanvragen bij de Hartstichting moeten een uitgebreide beschrijving indienen van hun onderzoek:

  • wat is het doel van het onderzoek?
  • waarom is dit onderzoek relevant voor het bestrijden van hart- en vaatziekten?
  • hoe wordt het onderzoek uitgevoerd en welke middelen zijn nodig?

  De directie van de Hartstichting beslist uiteindelijk welk onderzoek geld krijgt. Minder dan 10% van de bij ons ingediende voorstellen worden uiteindelijk toegekend. Een zware selectie dus.

  Selectie en evaluatie van onderzoek

  Hieronder staan de stappen uit de selectie- en evaluatieprocedure voor onderzoekers die in aanmerking willen komen voor subsidie.

  Inhoudelijke beoordeling

  Experts uit binnen- en buitenland beoordelen de ingediende onderzoeksvoorstellen op alle aspecten. Met name de relevantie van het onderzoek voor het bestrijden van hart- en vaatziekten vinden we heel belangrijk.

  Selectiecommissie

  Na beoordeling door inhoudelijke experts beoordeelt de selectiecommissie de ingediende onderzoeksvoorstellen.

  Deze commissie bestaat uit vooraanstaande buitenlandse wetenschappers bij de grote Hartstichtingssubsidies. Bij de Dekkerbeurzen zijn dit Nederlandse wetenschappers.

  Onderzoekers die de beste beoordeling krijgen voor hun aanvraag, geven een presentatie aan de selectiecommissie. De selectiecommissie kijkt zowel naar de kwaliteit van het onderzoek als naar die van de onderzoeker.

  Ook kijkt deze commissie of het onderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan de strijd tegen hart- en vaatziekten. Dit gebeurt altijd. Het maakt niet uit of het gaat om dierproeven, celexperimenten of patiëntenstudies. De selectiecommissie brengt een advies uit over welk voorstel zij het beste vinden en waarom.

  Maatschappelijke beoordeling

  Daarnaast beoordeelt de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) de maatschappelijke impact van het onderzoek. De CMK bestaat uit leden die belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek, zoals patiënten en zorgverleners. De CMK beoordeelt bijvoorbeeld of er al tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

  Evaluatie onderzoek

  Gedurende de looptijd van het onderzoek houden we in de gaten of het onderzoek goed verloopt. Als het bijvoorbeeld langzamer gaat dan verwacht of de kosten hoger zijn dan begroot, kunnen we dit tijdig bijsturen.

  Als het onderzoek is afgelopen, beoordelen we of de doelen zijn bereikt en evalueren we samen met de wetenschappers:

  • wat is de kwaliteit van de onderzoeksresultaten?
  • is de uitvoering volgens de planning verlopen?
  • zijn de kosten binnen het budget gebleven?

  De impact van het onderzoek dat door de hartstichting wordt gefinancierd op de strijd tegen hart- en vaatziekten is pas op langere termijn vast te stellen. De Hartstichting evalueert daarom ook periodiek of de uitkomsten van onderzoek zijn verwerkt in de richtlijnen die artsen gebruiken om patiënten te behandelen.

  Wettelijke vereisten voor onderzoek

  Voor onderzoek met proefpersonen of -dieren gelden wettelijke vereisten. Voordat deze onderzoeken starten, is goedkeuring nodig van speciale toetsingscommissies:

  • Proefpersonen: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) of de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)
  • Proefdieren: Dierexperimentencommissie (DEC)

  Onderzoek met proefpersonen

  Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt onderzoek met proefpersonen dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

  Er zijn twee soorten toetsingscommissies:

  • Centrale Commissie Mens gebonden Onderzoek (CCMO)
  • Erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC’s)

  De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld.Nederland telt 24 erkende METC’s die voorstellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordelen. De meeste zijn verbonden aan een instelling, zoals een academisch medisch centrum of een ziekenhuis.

  Onderzoek met proefdieren

  Onderzoeksvoorstellen met dierexperimenten worden uiterst kritisch beoordeeld. De Hartstichting vraagt de experts om goed te kijken óf er geen alternatieven zijn voor de dierproeven en of het gekozen proefdier daadwerkelijk aansluit bij de patiënten waarvoor het onderzoek is bedoeld. 

  > Lees het standpunt van de Hartstichting over dierproeven

  Vóórdat dierproeven mogen worden uitgevoerd, moeten deze getoetst worden door een erkende dierexperimentencommissie (DEC). Deze DEC toetst het onderzoeksplan op ten minste 15 punten. In Nederland zijn er 20 DEC's. De leden van de DEC hebben elk een eigen expertise.

  Een DEC beoordeelt onder meer:

  • deskundigheid van de onderzoekers
  • of er alternatieven zijn voor het onderzoek met proefdieren
  • welzijn (huisvestiging en verzorging) van de proefdieren

  Ook maken DEC's een ethische afweging, namelijk of het belang van de proef opweegt tegen het leed van de proefdieren. Na deze toetsing brengt de DEC advies uit aan het bestuur van instelling of bedrijf over de ethische toelaatbaarheid van de proef.

  > Meer over proefdieronderzoek

  Controle procedure

  Een lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is voorzitter van de selectiecommissies. Een medewerker van de Hartstichting voert het secretariaat. De WAR zorgt ervoor dat de complete selectieprocedure transparant, gelijkwaardig en correct verloopt. Ook houdt de medewerker van de Hartstichting toezicht op het juiste verloop van het beoordelingsproces en de selectievergaderingen.

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670

  Lees meer over subsidies

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek succesvol

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek van start

  Crowdfunding voor innovatief onderzoek van start

  13 nieuwe Dekkerbeurzen uitgereikt aan talentvolle wetenschappers

  13 nieuwe Dekkerbeurzen uitgereikt aan talentvolle wetenschappers