Stel direct je vraag
Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Mijn Gids?

Je kunt alles in de Gids bewaren om later terug te lezen, of om te delen.

  Door op bewaar te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor de Gids. Als je de website verlaat, worden de gegevens verwijderd.

  Meer over privacy en voorwaarden.

  Mijn Gids?

  Klik nu hier om deze pagina
  in je Gids te bewaren.

  Selectieprocedure onderzoek

  Onderzoekers krijgen niet zomaar geld van ons. We laten hun onderzoeksvoorstellen eerst beoordelen door andere wetenschappers én in de meeste gevallen ook door artsen en patiënten. Alleen de allerbeste projecten komen door deze strenge selectie.

  Selectie onderzoek

  Hieronder staan de stappen uit de selectie- en evaluatieprocedure voor onderzoekers die in aanmerking willen komen voor subsidie.

  1. Experts: beoordelen inhoud

  Experts uit binnen- en buitenland beoordelen de onderzoeksvoorstellen op alle aspecten. Met name de relevantie van het onderzoek voor het bestrijden van hart- en vaatziekten is heel belangrijk.​

  2. Selectiecommissie: beoordelen kwaliteit onderzoek én onderzoeker

  De selectiecommissie bestaat uit vooraanstaande buitenlandse wetenschappers bij de grote Hartstichtingssubsidies. Bij de Dekkerbeurzen zijn dit Nederlandse wetenschappers.

  Onderzoekers die de beste beoordeling krijgen voor hun aanvraag, geven een presentatie aan de selectiecommissie. De selectiecommissie kijkt zowel naar de kwaliteit van het onderzoek als naar die van de onderzoeker.

  3. CMK: beoordelen maatschappelijke kwaliteit

  De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) beoordeelt de maatschappelijke impact van het onderzoek. De CMK bestaat uit leden die belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek, zoals patiënten en zorgverleners. De CMK beoordeelt of er al tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk. Bij de Dekkerbeurzen helpt de CMK de onderzoekers na het toekennen van de beurzen om de relevantie te vergroten.

  > Meer over de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) 


  Evaluatie

  Tijdens de uitvoer van het onderzoek houden we de planning en begroting in de gaten. Na afloop evalueren we met de wetenschappers of het doel gehaald is en kijken we naar:

  • kwaliteit van de onderzoeksresultaten
  • proces en uitvoering
  • budget 

  De impact van het onderzoek is pas op langere termijn vast te stellen. De Hartstichting evalueert daarom ook periodiek of de uitkomsten van onderzoek zijn verwerkt in de richtlijnen die artsen gebruiken om patiënten te behandelen.

  Wettelijke vereisten voor onderzoek

  Voor onderzoek met proefpersonen of -dieren gelden wettelijke vereisten. Voordat deze onderzoeken starten, is goedkeuring nodig van speciale toetsingscommissies:

  • Proefpersonen: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) of de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)
  • Proefdieren: Dierexperimentencommissie (DEC)

  Onderzoek met proefpersonen

  Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt onderzoek met proefpersonen dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

  Er zijn 2 soorten toetsingscommissies:

  • Centrale Commissie Mens gebonden Onderzoek (CCMO)
  • Erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC’s)

  De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld.Nederland telt 24 erkende METC’s die voorstellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordelen. De meeste zijn verbonden aan een instelling, zoals een academisch medisch centrum of een ziekenhuis.

  Onderzoek met proefdieren

  Onderzoeksvoorstellen met dierexperimenten worden uiterst kritisch beoordeeld. De Hartstichting vraagt de experts om goed te kijken óf er geen alternatieven zijn voor de dierproeven en of het gekozen proefdier daadwerkelijk aansluit bij de patiënten waarvoor het onderzoek is bedoeld. 

  > Lees het standpunt van de Hartstichting over dierproeven

  Vóórdat dierproeven mogen worden uitgevoerd, moeten deze getoetst worden door de Centrale commissie Dierproeven (CCD) (onderdeel van de Instantie voor Dierenwelzijn). Naast het projectvoorstel moet de onderzoeker ook een niet-technische samenvatting aanleveren. De CCD krijgt advies van een van de Dierexperimentcommissies (DEC).

  De DEC toetst het onderzoeksplan op ten minste 15 punten. In Nederland zijn er 20 DEC's. De leden van de DEC hebben elk een eigen expertise.
  Een DEC beoordeelt onder meer:

  • deskundigheid van de onderzoekers
  • of er alternatieven zijn voor het onderzoek met proefdieren
  • welzijn (huisvestiging en verzorging) van de proefdieren

  Ook maken DEC's een ethische afweging, namelijk of het belang van de proef opweegt tegen het leed van de proefdieren. Na deze toetsing brengt de DEC advies uit aan de CCD. De CCD besluit vervolgens wel of geen vergunning voor de uitvoering van het onderzoek te geven. Na afgeven van de vergunning publiceert de CCD de niet-technische samenvatting.

  > Meer over proefdieronderzoek

  Controle procedure

  Een lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is voorzitter van de selectiecommissies. Een medewerker van de Hartstichting voert het secretariaat. De WAR zorgt ervoor dat de complete selectieprocedure transparant, gelijkwaardig en correct verloopt. Ook houdt de medewerker van de Hartstichting toezicht op het juiste verloop van het beoordelingsproces en de selectievergaderingen.

  Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

  Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie

  Bel Maartje Zuierveld: 070 315 55 14 
  Is zij niet bereikbaar? Bel dan Sandra van der Torn: 070 315 5670