Hartstichting.nl wordt geladen

Inhoud website

De Hartstichting is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Hartstichting streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

Geen vervanging van consult
De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. De Hartstichting aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit
De Hartstichting kan niet garanderen dat alle informatie op elk moment actueel, correct en volledig is. Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee ben je ervan verzekerd dat onze teksten actueel en betrouwbaar zijn en ben je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites. De Hartstichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. We geven geen garantie over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar websites van de Nederlandse Hartstichting

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de Hartstichting, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de Hartstichting de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van de Hartstichting mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar de Hartstichting maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de Hartstichting gebruiken zonder schriftelijke toestemming
  • een site mag geen onjuiste informatie over de Hartstichting en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de Nederlandse Hartstichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacyverklaring. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Nederlandse Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Hartstichting beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Nederlandse Hartstichting deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van de Nederlandse Hartstichting zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op hartstichting.nl. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar je harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vind je op microsoft.com.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons op:

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen.