Hartstichting.nl wordt geladen

We maken veel gebruik van persoonlijke verhalen: op de website, op social media en in nieuwsbrieven. Alle verhalen zijn welkom. Als we je verhaal kunnen gebruiken, nemen we eerst contact op. We publiceren nooit een verhaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van jou en van andere personen die in je verhaal voorkomen. 

Vertel kort wat je hebt meegemaakt:

  • Sinds wanneer ben jij of is je naaste hart- of vaatpatiĆ«nt?
  • Hoe werd dit ontdekt of wat is er gebeurd?
  • Wat voor behandelingen heb je gehad?
  • Hoe is het nu?
  • Wat zijn de beperkingen of juist mooie momenten in je leven?